wpthemepostegraund

Основні функції та завдання діяльності структурних підрозділів

 

Відділ організаційної роботи

Основні завдання відділу. Забезпечує взаємозв’язок голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. За дорученням начальника відділу перевіряє роботу відділів, управлінь районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо виконання ними Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, проводить комплексні перевірки з цих питань з залученням відповідальних працівників відділів, управлінь. У разі потреби одержує від структурних підрозділів, органів виконавчої влади інформація про хід виконання документів і доручень.

 

Відділ кадрової роботи

Основні завдання відділу. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в районній державній адміністрації і разом з відповідними структурними підрозділами апарату узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо її виконання.

 

Юридичний відділ

Основні завдання відділу. Основними завданнями відділу є правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства апаратом, структурними підрозділами та посадовими особами райдержадміністрації. Забезпечує відповідність законодавству та проводить правову експертизу проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії, рішень районної ради.

 

Загальний відділ

Основні завдання відділу. Основними завданнями відділу є забезпечення єдиної системи роботи з документами, спрямованої на організацію діловодства, здійснення контролю за проходженням та виконанням документів, підготовку та випуск розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, систематизацію та зберігання службових документів. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації. Забезпечує доступ до публічної інформації. Забезпечує організацію чергування працівників в неробочі та святкові дні.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Основні завдання відділу. Ведення персоніфікованого обліку виборців, складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Основні завдання відділу. Організація бухгалтерського обліку згідно діючих нормативних документів, видатків, організація цільового використання асигнувань та зберігання матеріальних цінностей.

 

Управління економічного розвитку і торгівлі

Основні завдання управління. Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України, формуванні і проведенні державної регіональної політики, забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг, забезпечення реалізації державної цінової політики, забезпечення виконання завдань з приватизації державного майна.

 

Управління агропромислового розвитку

Основні завдання управління. Участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій. Створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропромислового ринку. У межах своїх повноважень бере участь у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

 

Відділ містобудування та архітектури

Основні завдання відділу. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів та іншої містобудівної документації, координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва

Основні завдання відділу. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово- комунального господарства на території району. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення. Підготовка пропозицій щодо формування тарифів на житлово- комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

 

Відділ освіти, молоді та спорту

Основні завдання відділу. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів.

 

Відділ культури і туризму

Основні завдання відділу. Реалізація державної політики в сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, галузях туризму, участь у проведенні державної мовної політики. Координує діяльність органів виконавчої влади з питань проведення державної політики в сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи, галузях туризму.

 

Відділ з питань цивільного захисту населення 

Основні завдання відділу. Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи у районі. Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених у наслідок Чорнобильської катастрофи. Підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Архівний відділ

Основні завдання відділу. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодства на території району. Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду архівними документами, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Служба у справах дітей

Основні завдання служби. Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім»ї. Ведення державної статистики щодо дітей.

 

Управління фінансів 

Основні завдання управління. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території, складання розрахунків до проекту бюджету району і подання їх на розгляд районної держадміністрації, підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною радою, здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Управління соціального захисту населення

Основні завдання управління. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.