wpthemepostegraund

Вакансії

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

 

 УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» –
начальника загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу. Розподіляє обов’язки між працівниками, вносить  корективи при розробці посадових інструкцій державних службовців відділу, очолює та контролює їх роботу;

2) забезпечує планування роботи відділу, виконання перспективних і поточних планів роботи відділу;

3) забезпечує контроль за дотриманням у відділі вимог нормативних документів, що регламентують роботу відділу та райдержадміністрації;

4) забезпечує організацію діловодства в райдержадміністрації, згідно Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації;

5) контролює організацію діловодства  в апараті, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, надає  їм методичну допомогу;

6) розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства в райдержадміністрації;

7) координує роботу по підготовці щомісячної інформації про порушення термінів проходження документів та притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання;

8) персонально  відповідає  за виконання  покладених на відділ  завдань з питань:

оформлення  доручень, розпоряджень голови  райдержадміністрації; їх         реєстрації та доведення до виконавців;

здійснення контролю за дотриманням термінів виконання документів, які знаходяться на контролі в райдержадміністрації;

забезпечення підготовки проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

здійснення контролю за терміном розгляду звернень, що надходять до райдержадміністрації;

здійснення контролю за опрацюванням та організацією розгляду запитів щодо надання публічної інформації;

забезпечення підготовки матеріалів на розгляд на засіданні колегії райдержадміністрації з питань, що входять до компетенції відділу;

забезпечення надання звітів та довідок про стан роботи із зверненнями громадян, контрольної діяльності, виконавської дисципліни райдержадміністрації до облдержадміністрації;

забезпечення зберігання документації щодо діяльності райдержадміністрації та передачу її на державне зберігання  у встановленому порядку;

9) бере участь у засіданнях колегій, нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах, виконкомах міської та сільських рад.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця – встановлюються індивідуально в залежності від стажу державної служби
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

Строк подання документів: документи приймаються до 17.00 10 вересня 2018 року до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

71304, Запорізька область, м.Кам”янка-Дніпровська, вул..Набережна, 87

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 14 вересня 2018 року, початок о 10:00 год. Кам’янсько-Дніпровська райдержадміністрація

71304, Запорізька область, м.Кам”янка-Дніпровська, вул..Набережна, 87

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кравець Надія Валеріївна,

тел. (06138) 2-35-93,

email: kamadm@zp.ukrtel.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища, не нижче ступеня магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство:  – ведення ділових переговорів та  вміння обґрунтовувати власну позицію

 

2. Прийняття ефективних рішень: – вміння працювати з великими масивами інформації

 

3. Комунікації та взаємодія: –                   вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

–         відкритість

 

4. Впровадження змін: – здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

 

5. Управління організацією роботи та персоналом:  – організація і контроль роботи;

-вміння працювати в команді та керувати командою

 

6. Особистісні компетенції:  – аналітичні здібності;

– дисципліна і системність

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
– Конституції України;
– Закону України “Про державну службу”;
– Закону України “Про запобігання корупції”

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний п-ідрозділ)  Знання:

– Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

– Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

– Закон України “Про звернення громадян”;

–  Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

– Кодекс законів про працю України;

– Укази і розпорядження Президента України з питань організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України; забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

–  статистична звітність;

–   основи управління та організації загального діловодства, контрольної діяльності, архівної справи

 

 

 

 

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації, тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

 

 УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  

1) здійснює реєстрацію документів, що надійшли до райдержадміністрації, за допомогою  системи автоматизації діловодства   та електронного документообігу  “Optima- WorkFlow”;

2) здійснює контроль за фактичним  виконанням завдань та дотриманням термінів, визначених законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій (далі – контрольні документи), а також проводить аналіз причин виникнення порушень при виконанні вимог зазначених документів та вносить пропозиції щодо їх усунення;

3) готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань виконання контрольних документів;

4) перевіряє виконання контрольних документів та стан роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, розробляє пропозиції з удосконалення їх діяльності, здійснює контроль за своєчасним поданням ними звітів, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. Вивчає та узагальнює досвід роботи, надає практичну допомогу з питань, що віднесені до його компетенції;

5) готує матеріали для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації з питання стану контрольної діяльності та виконавської дисципліни в райдержадміністрації і виконкомах міської, сільських рад;

6) здійснює формування та ведення контрольних папок документів вищих органів влади та райдержадміністрації;

7) проводить щорічний моніторинг контрольної діяльності в райдержадміністрації і виконкомах міської та сільських рад;

8) готує і систематично надає керівництву райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації нагадування щодо строків виконання контрольних документів;

9) готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації про хід виконання документів. Оперативно інформує керівництво райдержадміністрації про можливе порушення терміну або невиконання документу;

10) здійснює підготовку до зняття з контролю розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, щокварталу інформує виконавців про зняті з контролю розпорядження голови райдержадміністрації;

11) здійснює прийом та відправлення документів за допомогою електронної пошти

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця – встановлюються індивідуально в залежності від стажу державної служби
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

Строк подання документів: документи приймаються до 17.00 23 серпня 2018 року до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

71304, Запорізька область, м.Кам”янка-Дніпровська, вул..Набережна, 87

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29 серпня 2018 року, початок о 10:00 год. Кам’янсько-Дніпровська райдержадміністрація

71304, Запорізька область, м.Кам”янка-Дніпровська, вул..Набережна, 87

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  

Кравець Надія Валеріївна,

тел. (06138) 2-35-93,

email: kamadm@zp.ukrtel.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи без вимог до стажу роботи
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань:

 

 – вміння працювати з інформацією;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів

 

2. Командна робота та взаємодія:

 

 – вміння працювати в команді

 

3. Сприйняття змін:

 

 – виконання плану змін та покращень

 

4. Технічні вміння:

 

 – вміння використовувати комп’ютерне   обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

5. Особистісні компетенції:

 

 – відповідальність;

–  системність і самостійність в роботі

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
– Конституції України;
– Закону України “Про державну службу”;
– Закону України “Про запобігання корупції”
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний п-ідрозділ)  Знання:

– Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

– Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

– Кодекс законів про працю України;

– Укази і розпорядження Президента України з питань організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України