wpthemepostegraund

Культура і туризм

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.      1000000  Відділ кульутри і туризму Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області
(КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.      1010000 Відділ культури і туризму Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області
(КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.     1014080                      829            Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ)            (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 203, 500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 203,500 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

– Конституція України;

– Бюджетний кодекс України від 0807.2010 року № 2456-VI;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 року № 280/97 ВР зі змінами та доповненнями

– Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року № 1150/41;

– Рішення сесії районної ради  «Про розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік» від 22.12.2017 року № 3;

– Наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

N
з/п
КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
 1 1014081  10  Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації          203 500                         –          203 500
      Усього          203 500             203 500
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1  –
Усього  –  –
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації 
2  1014081 Кількість установ  Од.  Звіт  1
3  1014081 Кількість штатних одиниць  Од.  Штатний розпис 4
4  1014081  Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх закладів  Грн. Тис грн.  203,500
5  1014081 В т.ч. фонд заробітної плати  Грн.  Тис грн.  187,500
6  1014081  Кількість доручень  Шт  Журнал реєстрації  25
7  1014081 Складання кошторисної, звітної, фінансової документації  Шт  Звіт  25
8  1014081  Кількість розроблених наказів, рішень  Шт  Журнал реєстрації  20
9  1014081 Кількість виконаних доручень Шт Звіт  25
10 1014081 Складання кошторисної, звітної, фінансової документації Шт Звіт 25
11 1014081 Частка виконання кошторисної, звітної, фінансової документації % Звіт 100
12 1014081 Частка виконаних доручень, перевірок % Журнал реєстрації 100
13 1014081 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних) Тис грн Звітність установ 4,000
14 1014081 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату Тис. грн Звітність установ 12,000
15 1014081 Водопостачання Тис грн. Звітність установ
16 1014081 Електроенергії Тис грн. Звітність установ 3,160
17 1014081 Оплата природного газу Тис грн Звітність установ 8,840
18 1014081 Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   Звітність установ 0,244
19 1014081 Водопостачання Куб м на 1 кв м площі Звітність установ
20 1014081 Електроенергія кВт год на 1 кв м площі Звітність установ 2,1
21 1014081 Оплата природним газом Куб м н6а 1 кв м площі Звітність установ 1,8
22 1014081 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Шт.
  Усього   Тис грн   203,500
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

 

 

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
  Інвестиційний проект 2                      
  Усього                      
____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Начальник відділу культури і туризму Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації __________
(підпис)
Т.О. Бондаренко
(ініціали та прізвище)
 
ПОГОДЖЕНО:      
Начальник управління фінансів Каам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації __________
(підпис)
І.Л. Каліновська
(ініціали та прізвище)